De algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Tenzij uit de contextduidelijk anders blijkt, zullen de volgende begrippen de volgende betekenishebben:

  • Klant: de partij die opdracht geeft.
  • SOLVICE: SOLVICE NV, die de opdracht zal uitvoeren.

Artikel 2.Toepassingsgebied

2.1.          Behoudensandersluidend schriftelijk beding, worden elk aanbod en elke overeenkomst beheerstdoor deze voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswegevoorrang hebben op de algemene voorwaarden van de Klant.

2.2.         Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan SOLVICE wordentegengeworpen indien zij er schriftelijke instemming mee heeft betuigd.

2.3.         Indien SOLVICE een softwarelicentie verleent aan de Klant, zullen de bepalingenvan de Softwarelicentieovereenkomst bij voorrang van toepassing zijn.

Artikel 3.Totstandkoming overeenkomst

3.1.         Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening van het aanbod door de Klant.Indien de Klant evenwel de uitvoering van het aanbod heeft laten aanvatten naontvangst ervan en vóór ondertekening ervan, impliceert dit vanwege de Klantdat hij akkoord gaat met de volledige tekst van de overeenkomst die hij kent,zijnde het aanbod en alle contractuele documenten, waaronder deze algemenevoorwaarden.

3.2.         Elke overeenkomst bindt de Klant definitief en onherroepelijk.

3.3.         Mondelinge toezeggingen door en afspraken met het personeel of metvertegenwoordigers van SOLVICE, binden SOLVICE slechts nadat en voor zover dezedoor haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Duur van deovereenkomst

4.1.         De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aardof strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaaldetijd is aangegaan.

4.2.         Wanneer een vastelicentieperiode is overeengekomen dan zal de licentie stilzwijgende wordenverlengd, tenzij de Klant afziet van een verlenging door een opzeggingovereenkomstig artikel 15.2.

Artikel 5.Terbeschikkingstelling van informatie door de Klant

5.1.         De Klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke SOLVICE overeenkomstighaar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht,tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

5.2.         De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aanSOLVICE ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze vanderden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet andersvoortvloeit.

5.3.         De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extrakosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet tijdig of niet correctter beschikking stellen van de gevraagde gegevens en bescheiden, zijn voorrekening van de Klant.

5.4.         SOLVICE heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tothet moment dat de Klant aan de in dit artikel genoemde verplichting heeftvoldaan.

5.5          SOLVICE zal een recht van retentie hebben met betrekking tot alle door haargeproduceerde bescheiden en gegevens.

Artikel 6. Prijs,kosten en honorarium

6.1.         De prijs is deze vermeld in de overeenkomst, met afzonderlijke opgave van deleveringskosten, vervoerskosten, belastingen en taksen.

               Het honorarium van SOLVICE zal eveneens bepaald worden in de overeenkomst, enis niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

6.2.         De opdracht zal worden gefactureerd tegen de afgesproken prijs, kosten enhonoraria. SOLVICE behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van deovereenkomst de prijs, kosten en honoraria aan te passen aan de evolutie vanvaste en/of variabele kosten die zou kunnen ontstaan ten gevolge van eenwijziging in de structuur ervan (grondstoffen, energie, lonen, etc),een door een leverancier doorgevoerde prijswijziging en/of elke andereobjectieve omstandigheid in de marktsituatie die daartoe aanleiding kan geven.

6.3.         Indien de looptijd van de overeenkomst langer is dan 1 kalenderjaar, zaljaarlijks op de verjaardag van de ondertekening van de overeenkomst hethonorarium geïndexeerd worden met een marktconform percentage.

Artikel 7. Betaling

7.1.         SOLVICE zal ten laatste tweeëndertig (32) dagen voor defeitelijke ingang of verlenging van een licentie periode de Klant facturerenvoor de desbetreffende periode.

7.2.         Betaling door de Klant moet, zonder aftrek, korting ofschuldverrekening, gebeuren binnen de overeengekomen termijnen en uiterlijkbinnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Betaling moet gebeuren in EURO doormiddel van storting ten gunste van een door SOLVICE aan te wijzen bankrekening.Ook als dit niet uitdrukkelijk voorzien is in de overeenkomst, blijft SOLVICEsteeds gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk te stellenvan de voorafgaande betaling van een voorschot.

7.3.         In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, is vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd van10%.

Bij niet-betaling opde vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk verschuldigdbedrag daarenboven van rechtswege vermeerderd met 15%, met een minimum van150,00 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

7.4.         Wordt in de overeenkomst betaling in schijven overeengekomen, dan wordt hetopenstaande saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met rente enschadebeding, bij niet- of niet tijdige betaling van één der schijven.

7.5.         In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op devervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kan SOLVICE altijd kiezen voorde ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant. In dat geval is SOLVICEgerechtigd op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordtvastgesteld op 25% van de prijs exclusief BTW, het meergevorderde door SOLVICEte bewijzen. Eveneens in geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt SOLVICEzich het recht voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst teannuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de Klant aangetekendwordt meegedeeld. Alle verschuldigde bedragen worden van rechtswege en zonderingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

7.6.         SOLVICE is gerechtigd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten,waaronder inbegrepen de afgifte van documenten of andere zaken aan de Klant ofaan derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Klantintegraal zijn voldaan.

7.7.         Een voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldtals aanvaarding van de volledige factuur. Afkortingen worden steeds aanvaardonder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrangtoegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallenrente, vervolgens op het schadebeding en ten slotte op de hoofdsom.

7.8.         In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijnverricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

7.9.         Een Klant die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek zeaan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig de relevantewettelijke bepalingen. In dit geval blijft de Klant verantwoordelijk voor degoede uitvoering van de overeenkomst tegenover SOLVICE en is de Klant gehoudentot betaling van het gefactureerde bedrag, alsmede tot alle schade voortkomenduit de overeenkomst en tot betaling van al wat voortkomt uit de uitvoering vande overeenkomst.

Artikel 8. Klachten

8.1.         Partijen erkennen uitdrukkelijk dat SOLVICE uitsluitend eeninspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijft.

8.2.         Onduidelijkheden of door de Klant vermoede onjuistheden moeten door de Klantschriftelijk kenbaar gemaakt worden vóór de ondertekening van het aanbod. SOLVICEzal de overeenkomst uitvoeren voor zover zij binnen de 30 dagen na datum vanondertekening van het aanbod geen schriftelijk voorbehoud heeft doen kennen aande Klant.

8.3.         SOLVICE houdt een implementatierapport bij gedurende de overeenkomst. Ditrapport is een weerslag van alle beslissingen die genomen worden door hetProjectteam en/of door de Klant. Na elke vergadering of belangrijke beslissingwordt het implementatierapport aangevuld en ter goedkeuring voorgelegd aan deKlant. Indien er binnen de vijf werkdagen geen reactie komt vanwege de Klantwordt de tekst beschouwd als zijnde goedgekeurd en leidend voor de verderevoortgang van het project.

8.4.         Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst, moeten op straffe vanverval schriftelijk aan SOLVICE worden gericht, binnen een termijn van dertig(30) dagen na de uitvoering.

8.5.         In geval van een terecht uitgebrachte klacht, heeft SOLVICE de keuze tussenaanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren ofopnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijkniet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naarevenredigheid van door de Klant reeds betaalde bedragen.

8.6.         Een klacht zoals bedoeld in artikel 8, schort de betalingsverplichting van deKlant niet op.

Artikel 9. Uitvoeringstermijnen

9.1.         De aangeduide uitvoeringstermijnen worden vastgelegd in het aanbod, zijnindicatief en verbinden SOLVICE niet strikt.

9.2.         Is de Klant een vooruitbetaling verschuldigd of moet hij voor de uitvoering vande overeenkomst informatie en/of materialen ter beschikking stellen, dan gaatde termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond niet eerder indan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/ofmaterialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

9.3.         Eventuele laattijdigheid in de uitvoering van de overeenkomst, indien nietonredelijk en niet uitsluitend aan SOLVICE te wijten, kan geen aanleiding geventot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enigeschadevergoeding aan de Klant.

Artikel 10.Vertrouwelijke informatie

10.1.       Onder “Vertrouwelijke Informatie” wordt begrepen alle informatie, knowhow,uitvindingen, tekeningen, ideeën, concepten, foto’s technieken, tekeningen,specificaties, modellen, databanken, software, werkwijzen,gebruiksaanwijzingen, formules en alle gegevens met betrekking tot onderzoek,ontwikkeling en uitvoering van de overeenkomst, die op vandaag en in detoekomst in het bezit worden gesteld van SOLVICE

               Worden niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie:

  • Informatie waarvan kan worden aangetoond dat zij reeds     algemeen gekend was en/of in het bezit was van SOLVICE op het ogenblik dat     de informatie wordt meegedeeld door de Klant;
  • Informatie die op een wettelijke manier ter kennis is     gekomen van SOLVICE door een bron, andere dan de eigenaar van deze     informatie,
  • Informatie waarvan de bekendmaking vereist en/of     gerechtigd is door de wet of door een rechterlijke of andere     overheidsbeslissing;

10.2.       Vertrouwelijke Informatie mag onder geen enkele vorm gekopieerd of meegedeeldworden aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van degenedie de Vertrouwelijk Informatie ter beschikking heeft gesteld.

               De Klant verbindt er zich toe om de verplichting opgenomen in artikel 10 na televen en te doen naleven door zijn aannemers, medecontractanten, aangestelden,personeel en door eenieder waarop de Klant een beroep doet.

10.3.       De verplichtingen opgenomen in artikel 10 blijven bestaan na beëindiging van deovereenkomst. Daarenboven heeft de Klant de verplichting om uiterlijk binnen 8dagen volgend op de beëindiging van de overeenkomst, alsook wanneer het aanbodniet tot een overeenkomst heeft geleid, alle Vertrouwelijke Informatieontvangen vanwege SOLVICE terug te bezorgen aan SOLVICE.

10.4.       In geval van schending van de verplichtingen opgenomen in artikel 10, is deKlant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimumforfaitair is vastgesteld op 5 % van de uiteindelijke contractprijs, hetmeergevorderde door SOLVICE te bewijzen.

10.5.       SOLVICE heeft steeds het recht, zowel tijdens als na de overeenkomst, om denaam en het logo van de Klant te vermelden als referentie in het kader van decommerciële activiteit van SOLVICE.

Artikel 11. Leiding entoezicht op de uitvoering van de overeenkomst

11.1.       Iedere persoon die namens SOLVICE en namens de Klant de leiding heeft van, entoezicht uitoefent op de uitvoering van de overeenkomst, wordt nadergeïdentificeerd in de overeenkomst en zal deel uitmaken van het Projectteam.

               Naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, kunnen slecht bevelenworden gegeven of nadere overeenkomsten worden gesloten door personen van hetProjectteam. Partijen zijn niet gebonden door bevelen of afspraken die nietgegeven en schriftelijk bevestigd werden door een persoon van het Projectteam.

Artikel 12.Aansprakelijkheid

12.1.       Voor alle directe schade geleden door de Klant en op enigerlei wijze verbandhoudend met de niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is deaansprakelijkheid van SOLVICE beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aanhet bedrag van het honorarium van de desbetreffende overeenkomst over delaatste 6 kalendermaanden. SOLVICE is niet aansprakelijk voor schade, welke isveroorzaakt doordat de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeftverstrekt.

12.2.       SOLVICE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte schade, waarondermede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van deKlant, of op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door eenfout in de uitvoering van de overeenkomst door SOLVICE.

12.3.       SOLVICE heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, deschade van de Klant ongedaan te maken.

12.4.       De Klant vrijwaart SOLVICE tegen alle aanspraken van derden welke direct ofindirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomstsamenhangen.

Artikel 13.Intellectuele eigendom

13.1.       Alle intellectuele rechten verbonden aan de Vertrouwelijke Informatie en aan deuitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt totauteursrechten, octrooirechten, softwarerechten, databankrechten,merkenrechten, modelrechten, chips, handelsnaam, domeinnaam en enig anderintellectueel eigendomsrecht, behoren exclusief toe aan SOLVICE.

               Het is de Klant verboden om een inbreuk te maken op de intellectuele rechtendie eigendom zijn van SOLVICE, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

13.2.       In geval van schending van de verplichting opgenomen in artikel 13.1, is deKlant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimumforfaitair is vastgesteld op 5% van het vooropgestelde honorarium, hetmeergevorderde te bewijzen door SOLVICE en onverminderd het recht van SOLVICEom één of meerdere maatregelen voorzien in artikel 15 te nemen.

Artikel 14. Verbodafwerving personeel

14.1.    Het is de Klant verboden om gedurende de volledige duur van de overeenkomst,alsmede gedurende een periode van 6 maanden volgend op het einde van deovereenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks personeel, aangestelden ofmedewerkers van SOLVICE in dienst te nemen of te benaderen met het oog op eenindienstneming.

Artikel 15.Beëindiging

15.1        SOLVICE heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandeingebrekestelling, noch rechterlijke tussenkomst te beëindigen:

  • wanneer de Klant herhaaldelijk of ernstig in gebreke     blijft haar verplichtingen uit de overeenkomst na te leven en, indien     vatbaar voor herstel, de aanvang van het herstellen van de gebreken niet     plaatsvindt binnen 5 werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling;
  • in geval van faillissement, gerechtelijke     reorganisatie, ontbinding en/of vereffening van de Klant;

De beëindiging moetgebeuren bij aangetekende brief aan de Klant.

15.2.       De Klant en SOLVICE kunnen te allen tijde (ook tussentijds) de overeenkomst opzeggenin onderling overleg. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te wordenmeegedeeld.

In geval van opzeggingof beëindiging zullen alle tot dan toe correct geleverde prestaties wordenvergoed overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.

15.3.       Wanneer de Klant de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst verhindert ofonmogelijk maakt, kan SOLVICE de overeenkomst van rechtswege ontbinden tennadele van de Klant en is de Klant een schadevergoeding verschuldigd, waarvanhet minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 65% in geval vanmaatwerk – van de prijs exclusief BTW, het meergevorderde te bewijzen door SOLVICE.

15.4.       Indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd en de Klant de verdereuitvoering onmogelijk maakt, kan SOLVICE er voor opteren, mits aangetekendeingebrekestelling aan de Klant, het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst tefactureren, en desgevallend de overeenkomst ten laste van de Klant te ontbindenvoor het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

               In dat geval is de Klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimumforfaitair is vastgesteld op 25% - verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – vande prijs exclusief BTW, het meergevorderde te bewijzen door Opdrachtnemer.

Artikel 16.Wijzigingen

16.1.       Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijkworden overeengekomen. De prijs, kosten en honoraria verbonden aan dezewijzigingen, zullen worden doorgerekend aan de Klant.

16.2.       Wijzigingen in de overeenkomst hebben tot gevolg dat de vooropgesteldeuitvoeringstermijnen automatisch verlengd worden.

Artikel 17. Overmacht

17.1.       In geval van overmacht, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekteonmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn partijen van rechtswege gemachtigdhun verbintenissen te schorten of te beëindigen, na de wederpartij daarvanschriftelijk in kennis te hebben gesteld. In geen geval kan dit aanleidinggeven tot enige schadevergoeding.

 

Worden onder meerconventioneel als ‘overmacht’ beschouwd: oorlog, staking of lock-out,uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden,brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen, stagnatie in degeregelde gang van zaken binnen de onderneming van één van de partijen.

Artikel 18.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1.       Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Voor alleswat niet uitdrukkelijk geregeld is, is het Belgisch gemeen recht vantoepassing.

18.2.       In geval van betwisting, zijn uitsluitend bevoegd ratione loci derechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen